• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/03/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 22/11/2006
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 154-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 12 tháng 3 năm 1996

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Căn cứ Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân ngày 26 tháng 5 năm 1 993,

Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tốt cao, Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng phiên tòa đối với cán bộ, viên chức tham gia xét xử tại phiên tòa như sau:

- Thẩm phán chủ tọa phiên tòa được hưởng chế độ bồi dưỡng là 15.000 đồng cho 1 ngày xét xử; Kiểm sát viên tham gia xét xử, thẩm phán, thư ký phiên tòa, cảnh sát bảo vệ phiên toà, cảnh sát dẫn giải bị can, bị cáo được hưởng chế độ bồi dưỡng 10.000 đồng cho một người trong 1 ngày xét xử

Điều 2. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.