• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 03/12/2005
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 345/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 27 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về Tổ chức Thanh tra Nhà nước về Văn hóa - Thông tin

 ____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh thanh tra ngày 01 tháng 04 năm 1990;

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 81/CP ngày 08-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng Thanh tra Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra Nhà nước về văn hoá - thông tin có chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin về xuất bản, báo chí, in, phát hành sách, điện ảnh, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thư viện, bảo tồn bảo tàng, quảng cáo và các lĩnh vực khác thuộc quyền quản lý nhà nước của ngành Văn hoá - Thông tin.

Điều 2. Hệ thống tổ chức thanh tra Nhà nước về văn hoá - thông tin gồm có:

1. Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin trên phạm vi cả nước.

2. Thanh tra Sở văn hoá - thông tin là cơ quan trực thuộc Sở văn hoá - thông tin, giúp Giám đốc Sở văn hoá - thông tin thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, thanh tra Sở văn hoá - thông tin có Chánh thanh tra, các Phó chánh thanh tra và thanh tra viên.

Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin và thanh tra Sở văn hoá - thông tin có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin và hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Sở văn hoá - thông tin sau khi thống nhất ý kiến với Tổng thanh tra Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng thanh tra Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.