• Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  14/07/2022

  01/08/2022

 • Quyết định 14/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2022 - 2026

  11/07/2022

  01/08/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.