• Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết 64/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  19/05/2021

  30/05/2021

 • Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ do điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ công tác từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở về trước theo quy định của tỉnh Thái Nguyên

  23/03/2021

  03/04/2021

 • Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

  23/03/2021

  03/04/2021

 • Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  23/03/2021

  03/04/2021

 • Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  23/03/2021

  03/04/2021

 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021

  11/12/2020

  11/12/2020

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  11/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần một số quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

  11/12/2020

  22/12/2020

 • Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND

  Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  11/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  11/12/2020

  01/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.