• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2017
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Số: 647/2004/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 20/01/2004 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh tại Công văn số 415/CV-TN&MT, ngày 25/3/2004 về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh sau khi đã lấy ý kiến đóng góp của các ngành có liên quan,

           

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3:  Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo Quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đàm Thanh Nghị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.