• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2019
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
Số: 02/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 28 tháng 2 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 21 tháng 02 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ 119 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành (Có danh sách văn bản kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/03/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Hồng Bắc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.