Sign In

NGHỊ QUYẾT

Quy định tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

_________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về quy định tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”; Báo cáo thẩm tra số 327/BC-VHXH ngày 28/6/2016 của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định về việc tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, với  các nội dung sau:

1. Tên gọi: Danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

2. Đối tượng: Cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở trong và ngoài tỉnh; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đạt tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Tiêu chuẩn: Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có những đề xuất, sáng kiến quan trọng, định hướng lớn cả trước mắt và lâu dài trên các lĩnh vực để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận.

b) Doanh nhân, chủ doanh nghiệp không có vốn nhà nước chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước và đạt một trong ba tiêu chí sau, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận:

- Có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với quy mô từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đã đầu tư đạt trên 50% tổng vốn đăng ký đầu tư tại thời điểm xét tặng.

- Đầu tư tạo việc làm ổn định cho 10.000 lao động trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, bình quân trong thời gian 5 năm liên tục tính đến thời điểm xét tặng.

- Nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa mỗi năm đạt từ 50 tỷ đồng trở lên (trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất) hoặc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mỗi năm đạt từ 10 tỷ đồng trở lên trong 5 năm liên tục, kể từ năm xét tặng trở về trước.

c) Có đề tài, dự án, công trình khoa học được triển khai, áp dụng tại tỉnh Thanh Hóa, có hiệu quả cao, bền vững, tạo được bước đột phá phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

d) Đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất.

đ) Người lao động trên địa bàn tỉnh đạt thành tích đặc biệt xuất sắc; cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân; đấu tranh phòng chống tội phạm;... có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong toàn tỉnh.

e) Tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, nghệ sỹ có công trình, tác phẩm về Thanh Hóa đoạt Huy chương Bạc hoặc giải Nhì trở lên tại các giải thế giới; đoạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất khu vực Châu Á, Châu Á - Thái Bình Dương về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật.

g) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo của tỉnh đoạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất tại các kỳ thi Olympic Quốc tế, Kỹ năng nghề Quốc tế.

h) Vận động viên của tỉnh đoạt Huy chương tại Đại hội Thể thao thế giới (Olympic); đoạt Huy chương Bạc hoặc giải Nhì trở lên tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad).

4. Nguyên tắc:

a) Việc xét tặng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định.

b) Việc xét tặng được thực hiện 02 đợt trong năm, đợt 1 vào dịp 20 tháng 02 - Ngày Bác Hồ lầ đầu tiên về thăm Thanh Hóa, đợt 2 vào dịp 13 tháng 10 - Ngày Doanh nhân Việt Nam; mỗi cá nhân có thể được xét tặng nhiều lần; thời gian xét tặng lần tiếp theo từ 05 năm trở lên; không truy tặng.

c) Việc xét tặng phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình quy định và công khai, dân chủ, công bằng, chính xác.

d) Số lượng cá nhân được tặng danh hiệu hằng năm không quá 15 người.

5. Hình thức: Cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” được tặng Bằng chứng nhận kèm theo phù hiệu (mẫu phù hiệu do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định) có giá trị bằng 8,0 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định và tiền thưởng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng); được ghi tên vào sổ vàng truyền thống của tỉnh; được mời tham dự các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức.

6. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2016./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến