Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở
đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không

trong nước và quốc tế

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

KHÓA XVII,  KỲ HỌP THỨ 7

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế; Báo cáo Thẩm tra số 775/BC-HĐND ngày 07/12/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế, với những nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng hỗ trợ

Quy định này quy định một số chính sách hỗ trợ các Hãng hàng không trong nước, quốc tế mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thi gian áp dụng các chính sách h trợ

Thời gian áp dụng hưởng chính sách hỗ trợ được tính theo văn bản chấp thuận hỗ trợ đường bay mới của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Điều kiện hỗ trợ chung

3.1. Hãng hàng không được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định.

3.2. Tại thời điểm xem xét hỗ trợ, đường bay thương mại không có hãng hàng không nào khai thác hoặc đường bay đang khai thác với tần suất thấp, không quá 03 chuyến/tuần.

3.3. Hãng hàng không có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về phương án mở đường bay mới; cam kết về tần suất chuyến bay/tuần, thời gian tối thiểu duy trì đường bay và đề nghị hỗ trợ mở đường bay mới.

4. Điều kiện cụ thể và mức hỗ trợ

Hỗ trợ giảm giá vé để thu hút hành khách tham gia đường bay mới thông qua hỗ trợ chi phí các chuyến bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân, cụ thể:

4.1. Đối với đường bay nội địa:

a) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với tần suất tối thiểu từ 03 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là 02 năm:

Đối với đường bay cự ly trên 850 km hỗ trợ 40 triệu đồng/chuyến bay (các chặng bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào);

Đối với đường bay cự ly dưới 850 km hỗ trợ 30 triệu đồng/chuyến bay (các chặng bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh từ Khánh Hòa trở ra);

Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 06 tỷ đồng/đường bay mới.

b) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với tần suất tối thiểu từ 03 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là 01 năm:

Đối với đường bay cự ly trên 850 km hỗ trợ 20 triệu đồng/chuyến bay (các chặng bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào);

Đối với đường bay cự ly dưới 850 km hỗ trợ 15 triệu đồng/chuyến bay (các chặng bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh từ Khánh Hòa trở ra);

Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng/đường bay mới.

4.2. Đối với đường bay quốc tế:

a) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với tần suất tối thiểu từ 01 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là 02 năm:

Đối với đường bay đi các nước khu vực Đông Nam Á: Hỗ trợ 100 triệu/đồng/chuyến bay;

Đối với đường bay đi các nước ngoài khu vực Đông Nam Á: Hỗ trợ 150 triệu đồng/chuyến bay;

Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/đường bay mới.

b) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với tần suất tối thiểu từ 01 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là 01 năm:

Đối với đường bay đi các nước khu vực Đông Nam Á: Hỗ trợ 50 triệu đồng/chuyến bay;

Đối với đường bay đi các nước ngoài khu vực Đông Nam Á: Hỗ trợ 75 triệu đồng/chuyến bay;

Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/đường bay mới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ kể từ ngày 24 tháng 12 nam 2018./.          

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến