Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung một số nội dung quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND
ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa

____________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4078/TTr-SGTVT ngày 01/11/2018 và Công văn số 179/SGTVT-KHTC ngày 16/01/2019 về bổ sung một số nội dung quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành bổ sung quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3352/2017/QĐ- UBND ngày 07/9/2017; cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:

Giá trông giữ xe tại các điểm trông giữ xe đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước phục vụ du lịch biển (bao gồm các điểm trông giữ xe phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Tĩnh Gia, huyện Quảng Xương) trong thời gian cao điểm (31/3 đến 31/8 hàng năm), tại các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trong dịp tết, lễ hội, sự kiện (thời gian lễ hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban tổ chức lễ hội công bố) được quy định như sau:

 

STT

 

Loại phương tiện

Giá cụ thể (nghìn đồng)

Lượt gửi ban ngày

Lượt gửi ban đêm

Gửi theo tháng

1

- Xe đạp, xe đạp điện

3

5

45

2

- Xe máy, xe máy điện

5

8

90

3

- Xe xích lô máy

8

12

150

4

- Xe ô tô con; xe tải <2,5 tấn; xe ô tô điện

20

30

400

5

- Ô tô < 30 chỗ ngồi

25

40

450

6

- Ô tô ≥ 30 chỗ ngồi

30

60

700

7

- Xe tải từ 2,5 tấn đến < 10 tấn

30

50

750

8

- Xe tải ≥ 10 tấn

40

60

800

9

- Các loại xe khác (xe có rơ mooc; container; xe ủi; xe cẩu…)

50

80

900

(Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT)

2. Bổ sung nội dung điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:     

Giá trông giữ xe tại các điểm trông giữ xe được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước phục vụ du lịch biển (bao gồm các điểm trông giữ xe phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Tĩnh Gia, huyện Quảng Xương) trong thời gian cao điểm (31/3 đến 31/8 hàng năm), tại các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trong dịp tết, lễ hội, sự kiện (thời gian lễ hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban tổ chức lễ hội công bố) được quy định như sau:

 

STT

 

Loại phương tiện

Giá cụ thể (nghìn đồng)

Lượt gửi ban ngày

Lượt gửi ban đêm

Gửi theo tháng

1

- Xe đạp, xe đạp điện

4

8

55

2

- Xe máy, xe máy điện

5

10

110

3

- Xe xích lô máy

10

15

180

4

- Xe ô tô con; xe tải <2,5 tấn; xe ô tô điện

25

40

480

5

- Ô tô < 30 chỗ ngồi

40

60

540

6

- Ô tô ≥ 30 chỗ ngồi

50

70

540

7

- Xe tải từ 2,5 tấn đến < 10 tấn

35

60

900

8

- Xe tải ≥ 10 tấn

50

70

960

9

- Các loại xe khác (xe có rơ mooc; container; xe ủi; xe cẩu…)

80

100

1.100

 

(Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT)

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện như Quyết định số 3352/2017/QĐ- UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thị Thìn