Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 4225/2011/QĐ-UBND

 ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định

về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải

 báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học Lê Thánh Tông

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 20/9/2011 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải Văn học Lê Thánh Tông;

Căn cứ Công văn số 296/CV-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chính sách khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học – nghệ thuật Lê Thánh Tông;

Xét đề nghị của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 4225/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học Lê Thánh Tông như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 như sau:

“b) Giải Văn học – nghệ thuật Lê Thánh Tông là giải dành cho những tác phẩm văn học – nghệ thuật xuất sắc (thuộc các thể loại) do Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa bình xét hằng năm, được công bố từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm trước; việc bình xét thực hiện theo quy định của thể lệ giải”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:

“b) Đối với Giải văn học – nghệ thuật Lê Thánh Tông:

Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm dự giải là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa;

Cá nhân trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học – nghệ thuật viết về quê hương và con người Thanh Hóa đăng ký dự giải”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến