Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v ban hành điều lệ quản lý khu công nghiệp Lễ Môn

___________________

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

 

- Căn cứ  luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 05-7-1994.

- Căn cứ  nghị định số: 36/CP ngày 24 tháng 7 năm 1997 của Chính phủ về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Căn cứ  công văn số 7902 BHK/KCN ngày 08/12/1987 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc ban hành điều lệ mẫu khu công nghiệp.

- Xét đề nghị của Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Thanh Hoá tại tờ trình số : 03TT/BQL ngày 06 tháng 01 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1 : Ban hành kèm theo Quyết định này bản điều lệ quản lý khu công nghiệp Lễ Môn.

Điều 2 : Ban quản lý các khu công nghiệp Thanh Hoá chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3 :  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4 : Các ông : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Thanh Hoá, Giám đốc Công ty xây dựng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Hoá (chủ dầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Lễ Môn), các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lễ Môn và Thủ trưởng các ban- ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Minh Đoan