• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2010
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 26 /CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 17 tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ

Về triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010

của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm

­­­­­­­­­­­­­­­­__________________

 Ngày 23/7/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2010, thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm. Nghị định có nhiều điểm mới quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch, đặc biệt là giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

 Để triển khai thực hiện Nghị định có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến nội dung của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm đến cán bộ chủ chốt của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các Tổ chức hành nghề công chứng.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các Tổ chức Tín dụng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp về trách nhiệm của các cơ quan tham gia thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhằm tăng cường việc quản lý nhà nước, tạo thuận lợi tổ chức, cá nhân.

- Chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng phối hợp với các Tổ chức tín dụng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm.

- Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm. Mở sổ theo dõi đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi Bộ Tư pháp.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gửi Sở Tư pháp.

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức quán triệt quy định giao dịch bảo đảm cho cán bộ, công chức của Cục Thi hành án và Chi cục huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cục, Chi Cục thi hành án dân sự với cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

4. Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Khi nhận thế chấp tài sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục về đăng ký giao dịch tài sản bảo đảm.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai, tuyên truyền quy định về giao dịch bảo đảm đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nhanh chóng thuận lợi cho công dân, tổ chức định kỳ hàng tháng lập báo cáo gửi Sở Tư pháp.

 Giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Đình Thọ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.