• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2019
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 2109/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động xe bốn

bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (xe bốn bánh) vận

chuyển khách tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và

 Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Căn cứ Công văn số 15610/BGTVT-VT ngày 23/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện thí điểm sử dụng xe điện bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tại Tờ trình số 1726/TTr-SGTVT ngày 29/4/2016 về việc Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (xe bốn bánh) vận chuyển khách tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; của Sở Tư pháp tại Công văn số 636/STP-XDVB ngày 30/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (xe bốn bánh) vận chuyển khách tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Hoằng Hóa, Cẩm Thủy; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.