• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2000
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 1951/2000/QĐ -UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 11 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THANH HOÁ

 Về việc ban hành quy định chính sách ưu đãi đối với giáo viên

công tác tại vùng cao

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND công bố ngày 5 tháng 7 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ - HĐND K14 ngày 20 tháng 7 năm 2000 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi dối với giáo viên công tác tại vùng cao;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I:     Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về " chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao" của tỉnh.

Điều II:   Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2000.

Điều III:  Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo duc &Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thủ trưởng các Ban Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyên, thị xã, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Thị Chất

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.