• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 2502/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 14 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định giá trần dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

Của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4

___________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 817/TTr-STC-QLCS-GC ngày 08/3/2017 về đề nghị phê duyệt giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 97/BCTĐ-STP ngày 30/3/2017 của Sở Tư pháp dự thảo Quyết định về việc quy định giá trần dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư của Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD4), Công văn số 2628/STC-QLCS-GC ngày 29/6/2017 về việc tham vấn các hộ gia đình, cá nhân có căn hộ chung cư là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của giá dịch vụ quản lý, vận hành chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá trần dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4, cụ thể như sau:

1. Mức giá trần dịch vụ là 4.100 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 tổ chức quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh và tạo lập nếp sống văn minh đô thị cho cộng đồng trong khu chung cư; nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân. Tổ chức thu, chi, hạch toán kế toán đầy đủ, đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ chung cư; UBND Thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Khu chung cư để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và gây dựng nếp sống văn minh đô thị tại khu chung cư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 364/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh về việc quy định giá trần dịch vụ nhà chung cư thu nhập thấp tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.         

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thị Thìn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.