• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
HĐND TỈNH THANH HÓA
Số: 48/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 12 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động

không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập
để thành lập thôn, tổ dân phố mới

__________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố; Báo cáo thẩm tra số 486/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới; cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, bản (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố, tiểu khu (sau đây gọi chung là tổ dân phố) theo quy định tại Quyết định số 3462/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh, thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố, được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm:

- Bí thư chi bộ;

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

- Công an viên (ở thôn, tổ dân phố thuộc xã, thị trấn) hoặc Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố (thuộc phường);

- Thôn đội trưởng kiêm Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, tổ dân phố (thuộc xã, thị trấn) hoặc Thôn đội trưởng kiêm Tổ phó tổ bảo vệ dân phố (thuộc phường);

- Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, tổ dân phố (thuộc xã, thị trấn) hoặc Tổ viên tổ bảo vệ dân phố (thuộc phường);

- Nhân viên y tế thôn.

2. Mức hỗ trợ

Người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới, được ngân sách hỗ trợ 03 (ba) tháng phụ cấp tương ứng của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc. Ngoài ra còn được trợ cấp 01 (một) tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc cho mỗi một nhiệm kỳ (đủ 30 tháng đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn) hoặc đủ 30 tháng công tác (đối với các chức danh còn lại). Trường họp có số tháng lẻ không đủ 30 tháng thì tính trợ cấp như sau:

- Số tháng lẻ từ 01 tháng đến 15 tháng được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc.

- Số tháng lẻ từ 16 tháng đến 30 tháng được trợ cấp 01 (một) tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc.

3. Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện

3.1. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập đế thành lập thôn, tổ dân phố mới từ nguồn ngân sách tỉnh.

3.2. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá Khoá XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2017.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.