• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2018
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 15/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thi hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự
toán
cấp I và thi gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách
của
quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về việc: “Quy định việc xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm”;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 1158/STC-TTr ngày 04/4/2018 về việc: “Đề nghị ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ”, kèm theo ý kiến tham gia, góp ý của UBND các huyện, thị xã, thành phố và Văn bản số 87/BCTĐ-STP ngày 09/3/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa về việc: “Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán câp I và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Thời gian đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm đến cơ quan tài chính cùng cấp:

a) Đơn vị dự toán cấp I thuộc huyện: Chậm nhất vào ngày 20 tháng 02 năm sau.

b) Đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh: Chậm nhất vào ngày 15 tháng 3 năm sau.

2. Thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm của cơ quan tài chính các cấp:

a) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc huyện quản lý: Xong trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

b) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh quản lý: Xong trước ngày 30 tháng 4 năm sau.

c) Đối với ngân sách các cấp:

Cơ quan tài chính cấp huyện thực hiện thẩm định quyết toán năm đối với ngân sách cấp xã: Xong trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

Sở Tài chính thực hiện thẩm định quyết toán năm đối với ngân sách cấp huyện: Xong trước ngày 30 tháng 4 năm sau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thị Thìn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.