• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2018
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 16/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 14 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016
của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình công nhận
chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý
chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

­­­­­­­­­­­­_______________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia, ban hành TCVN 11856:2017 kinh doanh thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 390/TTr- SCT ngày 09/5/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình công nhận chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2018.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thị Thìn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.