• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2018
HĐND TỈNH THANH HÓA
Số: 109/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

_____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

KHÓA XVII,  KỲ HỌP THỨ 6

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 390/BC- HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

1.2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội:

1.1. Nội dung chi:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, khảo sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

b) Chi tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp nội dung giám sát, phản biện xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội.

e) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị.

f) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội

1.2. Mức chi:

1.2.1. Đối với cấp tỉnh:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, khảo sát; chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND).

b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo: Ngoài các khoản chi theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND, được chi một số khoản sau.

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/cuộc họp.

- Thành viên tham dự cuộc họp: 100.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 500.000 đồng/bài viết.

b) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Mức chi: 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội: Ngoài chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ- HĐND; thành viên chính thức của đoàn giám sát: 100.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác: 70.000 đồng/người/ngày.

e) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị:

Mức chi 2.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

1.2.2. Đối với cấp huyện:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, khảo sát; chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND.

b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo: Ngoài các khoản chi theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND, được chi một số khoản sau.

- Chủ trì cuộc họp: 120.000 đồng/người/cuộc họp.

- Thành viên tham dự cuộc họp: 80.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 400.000 đồng/bài viết.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Mức chi: 800.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội: Ngoài chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ- HĐND; thành viên chính thức của đoàn giám sát: 80.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác: 50.000 đồng/người/ngày.

e) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị:

Mức chi 1.600.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

1.2.3. Đối với cấp xã:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, khảo sát; chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND.

b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo: Ngoài các khoản chi theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND, được chi một số khoản sau:

- Chủ trì cuộc họp: 90.000 đồng/người/cuộc họp.

- Thành viên tham dự cuộc họp: 60.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 300.000 đồng/bài viết.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Mức chi: 600.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội: Ngoài chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ- HĐND; thành viên chính thức của đoàn giám sát: 60.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác: 40.000 đồng/người/ngày.

e) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị:

Mức chi 1.200.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

1.2.4. Các khoản chi khác:

Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triến khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nói trên thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hàng năm lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội gửi cơ quan Tài chính cùng cấp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Kỳ họp thứ 6, Khóa XVII thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.