• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
HĐND TỈNH THANH HÓA
Số: 124/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi bỏ một số nội dung quy định tại Điều 1, Nghị quyết

số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về việc

ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu

ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

KHÓA XVII,  KỲ HỌP THỨ 7

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 780/KTNS-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020; cụ thể như sau:

1. Tại gạch đầu dòng thứ nhất, tiết a, điểm 2.1, khoản 2, Điều 1 bỏ cụm từ “nằm trong vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn tập trung của tỉnh”.

2. Tại gạch đầu dòng thứ nhất, tiết a, điểm 2.2, khoản 2 Điều 1 bỏ cụm từ “nằm trong vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn tập trung của tỉnh”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá Khoá XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.