• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
HĐND TỈNH THANH HÓA
Số: 47/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 12 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc

 tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

KHÓA XVII,  KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 487/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hưởng mức hỗ trợ

- Giám đốc, các Phó Giám đốc.

- Các công chức chuyên trách của Trung tâm Hành chính công các cấp.

- Các công chức của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được biệt phái đến làm việc tại Trung tâm hành chính công các cấp.

2. Mức hỗ trợ

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này ngoài việc được hưởng phụ cấp công vụ và phụ cấp khác còn được hưởng mức hỗ trợ sau:

a) Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,2 mức lương cơ sở.

b) Hỗ trợ trang phục: Trang phục xuân hè: 1 bộ/l năm (cấp lần đầu 2 bộ), trang phục thu đông: 1 bộ/2 năm (cấp lần đầu 2 bộ).

Mức chi cụ thể áp dụng tiêu chuẩn trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định.

3. Số lượng công chức được hưởng hỗ trợ

Số lượng công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp được hưởng mức hỗ trợ theo Đề án được phê duyệt.

4. Thời gian áp dụng

a) Đối với công chức chuyên trách của Trung tâm Hành chính công, việc hỗ trợ được áp dụng ngay sau khi Trung tâm đi vào hoạt động.

b) Đối với công chức biệt phái, việc hỗ trợ được áp dụng kể từ ngày nhận nhiệm vụ và thôi hưởng khi không làm việc tại Trung tâm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí chi trả hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Phương thức chi trả

- Tại cấp tỉnh: Kinh phí chi trả hỗ trợ đối với công chức chuyên trách và biệt phái tại Trung tâm Hành chính công tỉnh do Trung tâm Hành chính công tỉnh chi trả trong dự toán kinh phí chi thường xuyên của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tại cấp huyện: Kinh phí chi trả hỗ trợ đối với công chức chuyên trách và biệt phái tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện chi trả trong dự toán kinh phí chi thường xuyên của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá Khoá XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.