• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 03/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 30 tháng 1 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 296/TTr-SVHTTDL  ngày 23 tháng 01 năm /2019; Báo cáo thẩm định số 319/BCTĐ-STP ngày 16/8/2018 và Văn bản số 76/STP-XDVB ngày 15/01/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke ngoài cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp trên địa bàn quản lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, phân công phòng Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan thực hiện thẩm định việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo phân cấp của UBND tỉnh tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đăng Quyền

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.