• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 31/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá

tại địa phương có khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

___________________

 

            ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3465/TTr-STC ngày 14/8/2019, Công văn số 3999/STC-QLCSGC ngày 13/9/2019 và Công văn số 4450/STC-QLCSGC ngày 09/10/2019 về bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá tại địa phương có khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù kê khai giá tại địa phương có khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tinh, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Thìn

 

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐẶC THÙ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI

ĐỊA PHƯƠNG CÓ KHU DU LỊCH BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND

ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

____________________

 

1. Dịch vụ lưu trữ du lịch gồm: Thuê phòng, nhà nghỉ, khách sạn, biệt thự, căn hộ, lều trại.

2. Dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ chụp ảnh cùng lâu đài cát.

3. Dịch vụ vận chuyển bằng xe điện, xe xích lô, tàu, thuyền, cano và dịch vụ cho thuê xe đạp đôi.

4. Dịch vụ cho thuê ghế ngồi trên bãi biên.

5. Dịch vụ cho thuê phao bơi, áo tắm, tắm nước ngọt.

6. Dịch vụ cho thuê ngựa.

7. Dịch vụ vui chơi giải trí: Xe tàu lượn cao tốc, xe điện đụng, nhà phao hơi nhún, xe điện lượn siêu nhân.

8. Các loại hàng hóa, dịch vụ ăn, uống.

9. Dịch vụ giải trí: Hát karaoke, massage, tẩm quất.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thị Thìn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.