• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 32/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 30 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 08/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 149/TTr-SNN&PTNT ngày 28/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với nội dung công việc: Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, khai thác, cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với nội dung công việc: Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với nội dung công việc: Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa như sau:

STT

Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Nội dung công việc)

Đơn vị tính

Giá cụ thể

1

Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của công trình Âu Báo Văn

đồng/nội dung công việc/năm

925.000.000

2

Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của công trình Âu Mỹ Quan Trang

đồng/nội dung công việc/năm

506.000.000

Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Quyết định này là giá không có thuế giá trị gia tăng, được xác định trong điều kiện thời tiết bình thường.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã căn cứ quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Điều 2 Quyết định này, hàng năm xây dựng nội dung công việc và dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thẩm định, trình duyệt; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo chế độ tài chính quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung công việc của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang hàng năm.

- Kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã; Chủ tịch UBND các huyện: Hà Trung, Nga Sơn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.