• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 294/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 21 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc về việc quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ
người cao tuồi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13

 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi  quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo số 492/BC-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; cụ thể như sau:

1. Mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70 là 150.000 đồng/người (bằng tiền mặt) và hiện vật trị giá 150.000 đồng.

2. Mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi 75 là 200.000 đồng/người (bằng tiền mặt) và hiện vật trị giá 150.000 đồng.

3. Mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi 80 là 250.000 đồng/người (bằng tiền mặt) và hiện vật trị giá 150.000 đồng.

4. Mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi 85 là 300.000 đồng/người (bằng tiền mặt) và hiện vật trị giá 150.000 đồng.

5. Mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi 90 là 500.000 đồng/người (bằng tiền mặt) và hiện vật trị giá 150.000 đồng.

6. Mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi 95 là 600.000 đồng/ngưòi (bằng tiền mặt) và hiện vật trị giá 150.000 đồng.

7. Mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi 100 là 1.000.000 đồng/người (bằng tiền mặt), 05 mét vải lụa và hiện vật trị giá 150.000 đồng.

8. Mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi trên 100 là 1.000.000 đồng/người (bằng tiền mặt) và hiện vật trị giá 150.000 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các quy định của pháp luật hiện hành để chỉ đạo thực hiện đảm bảo việc tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 21 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.