• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 33/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 12 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích

kinh doanh, cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4001/TTr-STC ngày 06/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tài sản có giá trị lớn (trừ tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp) sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.