• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/12/2020
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 03/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 8 tháng 2 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về việc

ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa

bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

_______________

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 186/BQLKKTNS&KCN ngày 21/01/2021 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH(Đã ký)

Đỗ Minh Tuấn

 

 

QUY ĐỊNH

Về trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về việc

ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa

bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

______________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc lập hồ sơ hỗ trợ, thẩm định, trình quyết định hỗ trợ, cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các đối tượng là các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn và mở tờ khai tại Cục Hải quan Thanh Hóa.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Lập hồ sơ hỗ trợ

1. Căn cứ đối tượng và điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan và thông báo cho doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng cung cấp các tài liệu liên quan đến chứng minh điều kiện hỗ trợ để Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp lập hồ sơ hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

a) Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp (theo mẫu).

b) Bảng kê số lượng container xuất, nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng container và cơ quan Hải quan tỉnh Thanh Hóa (theo mẫu).

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Điều 4. Thẩm định, trình, quyết định hỗ trợ

1. Các doanh nghiệp đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách lập hồ sơ hỗ trợ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.

Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

2. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp xem xét, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho đơn vị thụ hưởng.

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có văn bản thông báo gửi tới doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Điều 5. Quy định về cấp kinh phí hỗ trợ

Các doanh nghiệp được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quyết định hỗ trợ được quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ theo các hình thức sau:

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được nhận hỗ trợ kinh phí một lần trong năm thì phải có văn bản đề nghị cụ thể. Thời điểm chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện sau ngày 31/12 hàng năm, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp nhận đủ hồ sơ sẽ tiến hành chi trả.

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được nhận kinh phí theo tháng, quý hoặc 06 tháng (tối thiểu là 01 tháng), thì doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị cụ thể. Thời điểm chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện khi hết tháng, quý hoặc 06 tháng, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp nhận đủ hồ sơ sẽ thực hiện chi trả.

- Doanh nghiệp chỉ được cấp kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

 

Chương III

TỔ CHÚC THỰC HIỆN

 

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Quy định này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quy định này; xử lý những vướng mắc, phát sinh; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp xuất, nhập hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn.

3. Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh.

4. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Tổ chức triển khai Quy định này.

2. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán ngân sách hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Công thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Tổ chức triển khai Quy định này.

2. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp) xuất, nhập hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Hải quan Thanh Hóa

1. Tổ chức triển khai Quy định này.

2. Tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan và hồ sơ hỗ trợ.

3. Giám sát, cập nhật số lượng container, loại container qua cảng Nghi Sơn và cung cấp các giấy tờ có liên quan.

Điều 10. Trách nhiệm của Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa

Tuyên truyền chính sách, đưa tin, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Cảng Nghi Sơn đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố

1. Các Sở, ban, ngành đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn.

3. Có trách nhiệm phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Minh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.