• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2004
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 204/2004/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 9 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 7772/ĐH&SĐH ngày 01 tháng 9 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho Viện Dinh dưỡng - Bộ y tế;

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Viện Dinh dưỡng - Bộ y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.