• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 28/07/2006
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 07/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 4 tháng 1 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật Lào Cai

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Giáo dục (số 11/1998/QH10), được Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02/12/1998;

Căn cứ văn bản số: 3771/LĐ.TBXH.TCDN, ngày 06/11/2000 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thỏa thuận việc thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay nâng cấp Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành Trường Công nhân Kỹ thuật Lào Cai.

Trường Công nhân Kỹ thuật Lào Cai là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, trực thuộc Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai; có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Trụ sở đặt tại: Thị xã Lào Cai - Tỉnh Lào Cai (trước mắt tạm dùng cơ sở của Trung tâm Dịch vụ Việc làm).

Điều 2. Trường Công nhân Kỹ thuật Lào Cai có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

A- Chức năng:

Trường Công nhân Kỹ thuật là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật lành nghề, cho các ngành, các đơn vị kinh tế kỹ thuật trong tỉnh (các tỉnh bạn nếu có nhu cầu).

Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là: Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật tác phong công nghiệp, có sức khỏe, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

B- Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Dạy nghề cho người lao động có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học được thực hiện dưới 1 năm đối với các chương trình dạy nghề ngắn hạn, từ 1 đến 3 năm đối với các chương trình dạy nghề dài hạn.

2. Nội dung, chương trình giảng dạy phải đảm bảo theo đúng nội dung, chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Bộ Lao động - TBXH và Bộ chuyên ngành quy định cho mỗi loại nghề.

3. Các nhóm nghề đào tạo chủ yếu gồm:

- Nhóm nghề nông, lâm, ngư nghiệp và chế biến nông, lâm sản.

- Nhóm nghề xây dụng công trình dân dụng - Công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

- Nhóm nghề điện dân dụng và điện tử.

- Nhóm nghề khai khoáng, cơ khí và lái xe ô tô.

- Nhóm nghề thương mại và du lịch.

- Ngoài ra có thể mở các lớp đào tạo Tin học và Ngoại ngữ theo hình thức liên kết, khi có yêu cầu cho các đối tượng.

4. Bổ túc bồi dưỡng nâng cao tay nghề và tổ chức thi nâng bậc cho công nhân thuộc các doanh nghiệp theo yêu cầu hàng năm.

5. Tổ chức dịch vụ việc làm (tìm việc làm và giới thiệu việc làm) cho người lao động và các tổ chức có nhu cầu cần lao động theo đúng Thông tư số: 08/LĐ.TBXH.TT, ngày 10/3/1997 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã quy định.

6. Quản lý và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý công chức viên chức, quản lý học viên, quản lý tài sản tài chính được giao, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh, phục vụ tốt công tác dạy nghề của Trường.

7. Tổ chức hoạt động theo đúng quy chế Trường Dạy nghề hiện hành.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Công nhân Kỹ thuật Lào Cai:

1. Tổ chức bộ máy:

a. Ban Giám hiệu gồm: Hiệu trưởng, có từ 1 - 2 Phó Hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

b. Các phòng và các khoa giảng dạy gồm:

- Phòng Tổ chức, Hành chính Quản trị.

- Phòng Đào tạo.

- Khoa dạy nghề Nông, lâm nghiệp

- Khoa dạy nghề công nghiệp, xây dựng.

- Khoa các bộ môn chung

- Xưởng trường và Trại thực hành nghề.

Việc bổ nhiệm, đề bạt các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa của Trường Công nhân Kỹ thuật, thực hiện theo đúng phân cấp về công tác tổ chức và cán bộ của tỉnh đã quy định.

Hiệu trưởng Trường Công nhân Kỹ thuật có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho từng khoa, phòng; Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường trình Giám đốc Sở Lao động TBXH tỉnh xem xét quyết định.

2. Biên chế:

- Biên chế của Trường Công nhân Kỹ thuật thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động TBXH và Trưởng Ban TCCQ tỉnh.

- Trước mắt trong quý I và quý II năm 2001 Trường Công nhân Kỹ thuật được giữ nguyên biên chế từ Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển sang để hoạt động, nếu thiếu được phép mời giảng viên kiêm chức; từ quý III/2001 trở đi tùy theo sự phát triển của Trường sẽ được xem xét phân bổ chỉ tiêu biên chế thêm theo đúng quy định của Nhà nước.

- Việc bố trí số công chức làm công tác giảng dạy phải có trình độ từ Cao đẳng, Đại học trở lên, số giảng viên hướng dẫn thực hành phải có tay nghề bậc trên bậc đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 4. Giám đốc Sở Lao động TBXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh (Ban TCCQ tỉnh, Sở Tài chính – vật giá, Sở Kế hoạch Đầu tư...) giúp đỡ Trường Công nhân Kỹ thuật Lào Cai làm các thủ tục hành chính cần thiết và xây dựng dự án đầu tư xây dựng Trường Công nhân Kỹ thuật theo đúng quy định của Nhà nước, để trường sớm đi vào hoạt động.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động TBXH tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh. Hiệu trưởng Trường Công nhân Kỹ thuật Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2001.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.