• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2001
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 610/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 2 tháng 5 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trường trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh Lào Cai

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Giáo dục (số: 11/1998/QH10), được Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 02/12/1998;

Căn cứ văn bản số: 110/TCCB, ngày 06/01/2000, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai, về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lào Cai.

- Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp giáo dục, nằm trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước tỉnh để hoạt động.

- Trụ sở đặt tại: Khu vực xã Nam Cường - Thị xã Cam Đường - Tỉnh Lào Cai.

- Trụ sở tạm (trong thời gian xây dựng cơ sở chính): Khu B Nhà khách Số 1 của UBND tỉnh.

Điều 2. Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lào Cai có: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

a. Chức năng:

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật có chức năng tổ chức, quản lý các lớp đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh, các lực lượng lao động xã hội khác trong và ngoài tỉnh có nhu cầu.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổ chức đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp :

- Trung cấp kinh tế, tài chính

- Trung học Khoa học Kỹ thuật

2. Liên kết đào tạo:

- Đại học tại chức các ngành kinh tế, kỹ thuật.

- Ngoại ngữ theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

- Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin đáp ứng theo yêu cầu trước mắt và lâu dài.

3. Bồi dưỡng ngắn hạn, kiến thức quản lý kinh tế và kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật nâng cao, cho cán bộ, công chức và cán bộ cơ sở đương chức.

4. Nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục phải đảm bảo theo đúng Luật Giáo dục quy định và theo đúng sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo và các Bộ chuyên ngành.

5. Tổ chức hoạt động theo đúng quy chế Trường Trung học chuyên nghiệp hiện hành.

6. Quản lý và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý công chức viên chức, quản lý học viên, quản lý tài chính, tài sản được giao, theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật :

1. Tổ chức bộ máy:

a. Ban Giám hiệu gồm: Hiệu trưởng, có từ 1 - 2 Phó Hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng, được hiệu Trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

b. Các phòng, khoa và đơn vi trực thuộc:

- Phòng Tổ chức, hành chính quản trị

- Phòng đào tạo

- Khoa quản lý kinh tế

- Khoa khoa học kỹ thuật

- Khoa cơ bản (các bộ môn chung)

- Trung tâm triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là Trung tâm Công nghệ Thông tin)

Việc bổ nhiệm, đề bạt các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng và đơn vị trực thuộc Phó Trưởng Phòng, Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa của Nhà trường, thực hiện theo đúng phân cấp về công tác tổ chức và cán bộ của tỉnh.

Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng chức năng nhiệm vụ cho từng Khoa phòng và đơn vị trực thuộc xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Nhà trưởng trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Biên chế:

- Biên chế của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật thuộc biên chế sự nghiệp Giáo dục, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu hàng năm, theo đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường và của Trưởng Ban TCCQ tỉnh.

- Trước mắt trong năm 2001, Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật được bố trí từ 12 - 15 biên chế (gồm Giám hiệu và số cán bộ, nhân viên nhà trường).

- Việc bố trí công chức làm công tác giảng dạy (kể cả chuyên trách và kiêm chức) phải có trình độ từ Cao đẳng, Đại học trở lên thực sự có kiến thức, năng lực sư phạm và đã có thời gian công tác theo ngành nghề được đào tạo.

Điều 4.

- Trong năm 2001 Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tập trung vào nhiệm vụ sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức và chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất.

- Bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, đào tạo từ Trường Chính trị tỉnh chuyển giao theo nguyên tắc: Những lớp đào tạo mới (kể cả Trung học và Đại học) do Trường Trung học đảm nhận luôn từ năm 2001. Riêng các lớp Đại học hoặc Trung học đã triển khai dở dang thì Trường Chính trị tiếp tục quản lý, điều hành đến hết năm 2001. Bàn giao cho Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tiếp nhận quản lý từ năm 2002 trở đi.

- Ban TCCQ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá và các ngành có liên quan giúp Trường Chính trị và Trường Trung học Kinh tế - Chính trị bàn giao và xác định rõ các nội dung quản lý đào tạo này.

Điều 5. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lào Cai căn cứ thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.