• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2011
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 4602/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 23 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà

đầu tư thực hiện đầu tư dự án năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa

­­­­­­­­­­­­­­­______________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ - CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Thông tư số 03/2009/TT - BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất; và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 172/2010/NQ - HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá, khoá XV, kỳ họp thứ 18 về việc: " Thông qua Danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa; để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; Với các nội dung chính như sau:

1. Tổng số dự án:  26 dự án. ( Hai mươi sáu dự án ).

            2. Tổng diện tích đất ( Theo quy hoạch được phê duyệt ) là: 477,5 ha.    (  Bốn trăm bảy mươi bảy phẩy năm hecta ).

( Có phụ lục chi tiết kèm theo ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, nội dung đã được phê duyệt tại điều 1 của Quyết định này và tính chất, quy mô của từng dự án; đề xuất đơn vị được giao làm bên mời thầu của từng dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, biến động; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung; báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.