• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 05/11/2019
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 4225/2011/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả

đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ  Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 20/9/2011 của HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVI, Kỳ họp thứ 2 về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải Văn học Lê Thánh Tông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông, như sau:

1. Những quy định chung:

a) Giải báo chí Trần Mai Ninh là giải dành cho những tác phẩm báo chí xuất sắc (thuộc các thể loại) do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa bình xét hằng năm, được công bố từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm trước; việc bình xét thực hiện theo quy định của thể lệ giải.

b) Giải Văn học Lê Thánh Tông là giải dành cho những tác phẩm văn học xuất sắc (thuộc các thể loại) do Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa bình xét hằng năm, được công bố từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm trước; việc bình xét thực hiện theo quy định của thể lệ giải.

2. Đối tượng và phạm vi khen thưởng:

a) Đối với Giải báo chí Trần Mai Ninh:

Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm dự giải là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam của tỉnh Thanh Hóa;

Cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí phản ánh về quê hương và con người Thanh Hóa đăng ký dự giải.

b) Đối với Giải văn học Lê Thánh Tông:

Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm dự giải là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa;

Cá nhân trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học viết về quê hương và con người Thanh Hóa đăng ký dự giải.

3. Nguyên tắc khen thưởng:

a) Việc khen thưởng phải bảo đảm công khai, chính xác, kịp thời;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng ở các mức khác nhau cho tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt giải.

4. Hình thức và mức khen thưởng.

a) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải A: Tặng Bằng khen và thưởng 6.000.000 đồng.

b) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải B: Tặng Bằng khen và thưởng 4.000.000 đồng.

c) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải C: Tặng Bằng khen và thưởng 2.000.000 đồng.

d) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải Khuyến khích: Thưởng 1.000.000 đồng.

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của ngành có tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong các cuộc bình xét.

- Danh sách trích ngang các tác giả, nhóm tác giả đạt giải;

- Các căn cứ pháp lý xác nhận tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

6. Nguồn kinh phí:

Kinh phí để thực hiện chế độ khen thưởng theo Quy định này được trích trong Quỹ Thi đua - Khen thưởng hàng năm của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ngay sau khi kết quả bình xét được công bố, các ngành cấp tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (Qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) cho các đối tượng đạt giải thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Các ngành, các cấp trong tỉnh có trách nhiệm triển khai, tuyên truyền, phổ biến Quy định này, thường xuyên quan tâm phát hiện và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng cho tỉnh và đất nước.

Giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định này, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.