• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/1995
CHÍNH PHỦ
Số: 33/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 23 tháng 5 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH

Về việc sửa đổi khoản 1, điều 6 của Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi khoản 1 Điều 6 Nghị định số 95/CP ngày 27/8/94 về việc thu một phần viện phí như sau:

Khoản thu một phần viện phí cả tiền viện phí do cơ quan Bảo hiểm y tế trả cho người bệnh là nguồn thu của ngân sách Nhà nước, được sử dụng theo quy định sau:

70% sử dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thu khoản viện phí đó để bổ sung kinh phí mua thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, phim X quang, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ người bệnh kịp thời.

30% dành để khen thưởng cho cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao đối với người bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; trong đó đơn vị trích từ 2 - 5% để nộp cho cơ quan chủ quản (Bộ Y tế, Sở Y tế, Bộ, ngành) để lập quỹ hỗ trợ và khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác khám bệnh và các Bệnh viện không có điều kiện thu viện phí.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện Nghị định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.