• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2019
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 33/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản

phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

___________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 172/TTr-SNN&PTNT ngày 15/8/2019 về việc đề nghị ban hành Quyết định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được quy định như sau:

a) Khu vực miền núi (các huyện miền núi, các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng): Diện tích tưới, tiêu thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 50ha.

b) Khu vực đồng bằng (các huyện, thị xã, thành phố còn lại): Diện tích tưới, tiêu thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 200ha.

Điều 2. Vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi căn cứ theo quy mô thủy lợi nội đồng quy định tại Điều 1, Quyết định này và được xác định như sau:

a) Kênh tưới tại vị trí sau cống đầu kênh;

b) Kênh tiêu tại vị trí trước cống đầu kênh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi (CTTL) và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Các Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) và các tổ chức thủy lợi cơ sở xác định vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, UBND cấp huyện, xã, các Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL và các đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1323/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Chủ tịch; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Khai thác CTTL và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Quyền

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.