• Chỉ thị 06/CT-UB

  Về ngăn ngừa lạm sát con giống.

  31/01/1977

  31/01/1977

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 05/CT-UB

  Về tổ chức Tết Nguyên đán.

  15/01/1977

  15/01/1977

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 04 /CT - UB

  Về công tác tiếp dân và giải quyết các đơn từ khiếu tố của nhân dân

  07/01/1977

  07/01/1977

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 03/CT-UB

  Về việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế để hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh.

  05/01/1977

  05/01/1977

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 01/CT-UB

  Về công tác đăng ký và quản lý vũ khí quân dụng ở các cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố (trừ vũ khí quân dụng của lực lượng tự vệ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  04/01/1977

  04/01/1977

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 02/CT-UB

  Về những biện pháp đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

  02/01/1977

  02/01/1977

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 02/CT-UB

  Về những biện pháp đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  02/01/1977

  02/01/1977

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.