• Quyết định 51/2015/QĐ-UBND

  Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  13/11/2015

  23/11/2015

 • Quyết định 49/2015/QĐ-UBND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  28/10/2015

  07/11/2015

 • Quyết định 4639/QĐ-UBND

  Về tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ cho năm học 2015 - 2016" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  16/09/2015

  16/09/2015

 • Chỉ thị 15/CT-UBND

  Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh

  04/09/2015

  04/09/2015

 • Quyết định 3968/QĐ-UBND

  Về phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3036/QĐ- UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố từ năm học 2015 - 2016.

  13/08/2015

  13/08/2015

 • Quyết định 3961/QĐ-UBND

  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.

  12/08/2015

  12/08/2015

 • Chỉ thị 14/CT-UBND

  Về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2015 tại Thành phố.

  11/08/2015

  11/08/2015

 • Quyết định 3854/QĐ-UBND

  Về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh.

  06/08/2015

  06/08/2015

 • Quyết định 3841/QĐ-UBND

  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  04/08/2015

  04/08/2015

 • Quyết định 3373/QĐ-UBND

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  09/07/2015

  09/07/2015

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.