• Quyết định 54/QĐ-UB

  Về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp cho du kích tự vệ tập trung và cán bộ phường, xã đội.

  12/03/1979

  12/03/1979

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 51/QĐ-UB

  Ban hành quy định tạm thời về phân cấp quản lý giá ở thành phố.

  07/03/1979

  07/03/1979

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 40/QĐ-UB

  Về việc thành lập các trạm kiểm soát thu thuế công thương nghiệp tại thành phố.

  28/02/1979

  28/02/1979

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 660/QĐ-UB

  Về việc uỷ quyền dyệt chế độ trợ cấp khó khăn cho đồng bào thành phố đi xây dựng các vùng kinh tế mới.

  15/02/1979

  15/02/1979

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 07/CT-UB

  Về thực hiện triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 1980-1985

  05/02/1979

  05/02/1979

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 72/CT-UB

  Về xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch Nhà nước

  29/12/1978

  29/12/1978

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 69/CT-UB

  Về việc kiểm tra và kiểm kê các cơ sở sản xuất kho, bãi vật tư thiết bị hàng hóa của các ngành thuộc Trung ương và thành phố đang quản lý chưa hợp pháp.

  09/12/1978

  09/12/1978

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 68/CT-UB

  Về việc hợp pháp hóa tất cả các cơ sở sản xuất, kho tàng, vật tư, thiết bị, thuộc diện Nhà nước quản lý.

  07/12/1978

  07/12/1978

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 221/QĐ-UB

  Ban hành bản quy định tạm thời về tỷ lệ lợi nhuận định mức tính trên giá thành hợp lý được duyệt áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh của thành phố.

  08/11/1978

  08/11/1978

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 3480/QĐ-UB

  Về việc ủy quyền cho Sở tài chánh xét duyệt vốn góp vào công tư hợp doanh và hình thức phân phối lãi cho các cổ phần tư nhân trong các xí nghiệp công tư hợp doanh của thành phố.

  27/10/1978

  27/10/1978

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.