This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/thanhphohochiminh/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=11960&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2009/TT-BYT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 05/2007/QĐ-BTP Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (1)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.