/thanhphohochiminh/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97413&Keyword="> [Toàn văn]

 • Chỉ thị 44/CT-UB Về việc giải quyết những tồn tại về HTX tín dụng trên địa bàn thành phố. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 45/CT-UB Về việc giải quyết công nợ của các đơn vị thuộc thành phố với các đơn vị của Trung ương và tỉnh thành. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 46/CT-UB Về việc thực hiện đăng ký lại của các đơn vị kinh tế theo Quyết định 268. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 48/CT-UB Về việc sản xuất, lưu thông, tiêu dùng pháo ở thành phố. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 54/CT-UB Về việc củng cố hoạt động của Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật của thành phố. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 06/CT-UB Về việc tăng cường quản lý pháo và xử lý nghiêm hàng gian hàng giả. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 09/CT-UB Về việc giải quyết những tồn tại về Hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 39/CT-UB Về việc củng cố, tăng cường nhiệm vụ chống hàng giả cho Ban đặc nhiệm chống buôn lậu trên địa bàn thành phố. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 657/QĐ-UB Về việc thành lập Uỷ ban Hợp tác và Giám định đầu tư - Thành phố trực thuộc Uỷ ban nhân dân TP. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 52/CT-UB Về việc tổ chức lại hệ thống hợp tác xã mua bán thành phố. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 139/QĐ-UB Về việc phân công tổ chức thực hiện Quyết định 752/QĐ-UB ngày 21 tháng 12 năm 1991. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 06/CT-UB Về việc giải quyết tồn tại ở các trạm xăng dầu đại lý của Công ty xăng dầu nước ngoài trước đây. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 14/CT-UB Về việc xác nhận nợ đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế vay quỹ đảo nợ thành phố. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 2252/QĐ-UB Về việc kiện toàn tổ chức cơ quan Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 2441/QĐ-UB Về việc bổ sung bản quy định về xử lý hành chánh đối với các vi phạm trong kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 1990 của Ủy ban nhân dân thành phố. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 353/QĐ-UB Về việc Ban hành quy định tạm thời về việc quản lý hoạt động các Văn phòng Giao dịch Thương mại Quốc tế (BUSINESS CENTER) trên địa bàn TP. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1070/QĐ-UB Về việc ban hành quy định thu nộp và sử dụng kinh phí thẩm tra Luận chứng kinh tế kỹ thuật. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 41/CT-UB Về việc tiếp tục điều tra, kê khai, phân loại nợ nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1804/QĐ-UB Về việc tổ chức đợt kiểm tra văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 2920/QĐ-UB-KT Về việc ban hành quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 123/QĐ-UB Về việc sửa đổi về quản lý thu lệ phí khai thác đất công. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 133/QĐ-UB Về việc Ban hành quy định về việc trú đóng và hoạt động của các đơn vị thuộc Trung ương và tỉnh bạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 138/QĐ-UB Về việc Ban hành Bản quy định về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế XHCN hoạt động kinh doanh thương nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 26/CT-UB Về việc kiên quyết quản lý giá mua bán thịt heo ở thành phố trong thời gian trước mắt. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 174/QĐ-UB Về việc Ban hành thẻ và Quy chế sử dụng thẻ kiểm tra Nhà nước về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 168/QĐ-UB Về việc thành lập Hội đồng quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản cấp thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 192/QĐ-UB Về việc Ban hành quy định về tổ chức quản lý và vận dụng một số chế độ chánh sách khuyến khích sản xuất đối với khu vực kinh tế tập thể tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 208/QĐ-UB Về việc Ban hành Bản quy định về hoạt động mua bán của các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 193/QĐ-UB Về việc Ban hành Quy định về chấp hành giá và kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật nhà nước về giá ở Thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 28/CT-UB Về việc tăng cường công tác vận động và quản lý kiều hối, quà biếu trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 16/QĐ-UB Về việc cấp thẻ kiểm tra nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 03/CT-UB Về việc chăm sóc, bảo vệ quản lý tốt các công viên và cây xanh trong thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 08/CT-UB Về việc bán lương thực một giá và bù giá lương thực. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 92/QĐ-UB Về việc điều chỉnh suất miễn thu để tính thuế lợi tức doanh nghiệp đối với các hoạt động kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 16/CT-UB Về việc xây dựng và tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu của thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 18/CT-UB Về việc lưu thông hàng hóa giá cả và quản lý thị trường hiện nay. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 118/QĐ-UB Ban hành bản quy định bổ sung về xét duyệt hợp đồng kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 21/CT-UB Về việc tổ chức tổ chức và triển khai hoạt động Ban kinh tế đối ngoại thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 62/QĐ-UB Ban hành “Quy định về quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh do thành phố và quận, huyện quản lý”. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 169/QĐ-UB Về việc thành lập ban xử lý và kiểm tra xử lý vật tư tồn kho ứ đọng. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 25/CT-UB Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tư nhân kinh doanh thương nghiệp, ăn uống dịch vụ. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 26/CT-UB Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách về tiền mặt. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 32/CT-UB Về việc tăng cường chế độ báo cáo thống kê – kế toán trong tình hình mới. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 201/QĐ-UB Về việc tổ chức bộ máy quản lý thị trường cấp thành phố, quận, huyện. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 204/QĐ-UB Về việc thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra giá mua tôm, mực xuất khẩu tại thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 210/QĐ-UB Về việc thành lập Ban Chỉ đạo giá ở thành phố Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 202/QĐ-UB Ban hành quy định về thu thủy lợi phí. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 240/QĐ-UB Về việc ban hành qui định tạm thời về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã công nghiệp. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 269/QĐ-UB Về việc ban hành bản qui định về cơ chế quản lý và vận dụng chánh sách khuyến khích phát triển sản xuất đối với các nông trường, lâm trường, ngư trường tại huyện Duyên Hải. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 08/QĐ-UB Về việc thành lập Hội đồng giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật trực thuộc UBND Thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 05/CT-UB Về việc chấn chỉnh tổ chức quản lý thu mua tôm mực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 55/QĐ-UB Ban hành quy định tạm thời về việc thực hiện pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế ctn và thuế hàng hóa áp dụng trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 09/CT-UB Về việc nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 72/QĐ-UB Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 118/CT ngày 23-4-1988 của Chủ tịch HĐBT. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 72/QĐ-UB Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 118/CT ngày 23-4-1988 của Chủ tịch HĐBT. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 49/QĐ-UB Về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố được xét duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình có quy mô vốn đầu tư dưới một trăm triệu đồng. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 15/CT-UB Về việc phát động trồng cây gây rừng phủ xanh đất hoang trống ở TP. Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 144/QĐ-UB Về việc ban hành bản“Quy chế hoạt động của Đội kiểm soát quản lý thị trường các cấp”. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 18/CT-UB Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường (thi hành Thông tri 35/TT-TU của Thành ủy và Chỉ thị 01/CT-UB của UBND thành phố). (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 19/CT-UB Về việc quản lý thép vụn trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 20/CT-UB Về tổ chức đợt kiểm tra việc tàng trữ buôn bán lâm sản không phép trên địa bàn thành phố và việc phá rừng huyện Duyên Hải. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 112/QĐ-UB Thành lập ban chỉ đạo kiểm tra việc tang trữ buôn bán lâm sản không phép trên địa bàn thành phố và việc phá rừng huyện Duyên Hải. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 183/QĐ-UB Ban hành về quy định về sử dụng tư thương trong tổ chức kinh doanh XHCN. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 26/CT-UB Về việc điều chỉnh trị giá tài sản cố định trong các xí nghiệp công tư hợp doanh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 29/CT-UB Về việc thực hiện chế độ thu quốc doanh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 30/CT-UB Về việc tổ chức và quản lý nghề in lụa trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 31/CT-UB Về việc tổ chức thực hiện thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 250/QĐ-UB Về việc ban hành quy định tạm thời về hoạt động kinh doanh thương nghiệp ăn uống, dịch vụ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 36/CT-UB Về việc huy động quản lý và chi trả kiều hối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 184/QĐ-UB Về việc ban hành “Bản quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thương nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện”. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 193/QĐ-UB Về việc ban hành “ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế trực thuộc UBND Quận, Huyện. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 43/CT-UB Về việc khẩn trương chuyển các cơ sở cưa xẻ gỗ trong nội thành ra vùng quy hoạch ở ngoại thành. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 49/CT-UB Về việc tăng cường và chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 08/QĐ-UB Về việc ban hành “Quy định về quản lý Nhà nước đối với phương tiện vận tải thủy bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 28/QĐ-UB Về việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán và lập chứng từ mua bán hàng. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 43/QĐ-UB Về việc tổ chức thu đổi ngoại tệ trôi nổi trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 198/QĐ-UB Ban hành quy định về kinh doanh và quản lý mặt hàng thịt gia súc trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 198/QĐ-UB Ban hành quy định về kinh doanh và quản lý mặt hàng thịt gia súc trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 197/QĐ-UB Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản cố định đưa vào đầu tư . (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 228/QĐ-UB Quy định việc bãi bỏ chế độ xét duyệt hợp đồng kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 281/QĐ-UB Về việc tiếp nhận Chi cục thu quốc doanh của Bộ Tài chánh về thành phố quản lý. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 321/QĐ-UB Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp - Thủy lợi huyện”. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 296/QĐ-UB Về thu phí truyền hình trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 297/QĐ-UB Về việc phụ thu dịch vụ giải trí. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 302/QĐ-UB Về việc phụ thu vào các mặt hàng tiêu dùng ngoại nhập để bảo vệ nền sản xuất công nghiệp và TTCN nội địa. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 377/QĐ-UB Về việc cử đoàn đặc nhiệm củng cố cơ sở của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 378/QĐ-UB Về việc thành lập Đoàn đặc nhiệm chỉ đạo ngành GTVT. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 20/CT-UB Về việc quản lý, chống hàng nước ngoài nhập trái phép vào thành phố, bảo vệ hàng sản xuất trong nước. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 351/QĐ-UB Về việc thống nhất quản lý các loại thu lệ phí, phụ phí, phạt vi cảnh trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 435/QĐ-UB Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công nghiệp – TTCN trực thuộc UBND quận. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 442/QĐ-UB Về việc thành lập Hội đồng xử lý các vụ, việc vi phạm kinh tế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 377/QĐ-UB Ban hành quy định về việc mời, giao dịch, ký kết các loại văn bản kinh tế với bên nước ngoài và việc cử đoàn ra nước ngoài trong lĩnh vực KTĐN (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 30/CT-UB Về việc chấn chỉnh củng cố tổ chức và hoạt động kinh doanh của hệ thống thương nghiệp hợp tác xã thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 35/CT-UB Về việc thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh các đơn vị kinh tế quốc doanh và CTHD trên địa bàn thành phố HCM theo quyết định số 101/HĐBT ngày 01/8/1989 của Hội đồng Bộ trưởng. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 566/QĐ-UB Về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh ở TP. Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 428/QĐ-UB Về việc ban hành quy định về việc thu nộp lệ phí thẩm tra các dự án có vốn nước ngoài đầu tư. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 606/QĐ-UB Về việc quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Hợp tác kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 470/QĐ-UB Về việc ban hành quy định về kinh doanh than củi và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 640/QĐ-UB Về thủ tục thành lập các xí nghiệp, công ty tư nhân sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông lâm ngư nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 639/QĐ-UB Về việc ban hành quy định về công ty tư nhân sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông lâm ngư nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 81/QĐ-UB Về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra công nghiệp, vận tải và xây dựng cơ bản ngoài quốc doanh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 79/QĐ-UB Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã Tín dụng nội thành. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 116/QĐ-UB Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 390/QĐ-UB Ban hành bản quy định về xử lý hành chánh đối với các vi phạm trong kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 38/CT-UB Về việc tích cực giải quyết hàng hóa vật tư ứ đọng ở các đơn vị sản xuất kinh doanh của thành phố và quận huyện. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 332/QĐ-UB Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác kiểm tra đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 360/QĐ-UB Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc giải quyết vốn cho sản xuất kinh doanh, xử lý hàng tồn kho tài sản cố định không sử dụng và chiếm dụng vốn. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 42/CT-UB Về việc thực hiện thí điểm trao quyền sử dụng và trách nhiệm bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh cho đơn vị cơ sở quốc doanh thuộc thành phố theo Chỉ thị số 316-CT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 44/CT-UB Về việc giải quyết những tồn tại về HTX tín dụng trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 45/CT-UB Về việc giải quyết công nợ của các đơn vị thuộc thành phố với các đơn vị của Trung ương và tỉnh thành. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 46/CT-UB Về việc thực hiện đăng ký lại của các đơn vị kinh tế theo Quyết định 268. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 48/CT-UB Về việc sản xuất, lưu thông, tiêu dùng pháo ở thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 54/CT-UB Về việc củng cố hoạt động của Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật của thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 06/CT-UB Về việc tăng cường quản lý pháo và xử lý nghiêm hàng gian hàng giả. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 09/CT-UB Về việc giải quyết những tồn tại về Hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 39/CT-UB Về việc củng cố, tăng cường nhiệm vụ chống hàng giả cho Ban đặc nhiệm chống buôn lậu trên địa bàn thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 657/QĐ-UB Về việc thành lập Uỷ ban Hợp tác và Giám định đầu tư - Thành phố trực thuộc Uỷ ban nhân dân TP. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 52/CT-UB Về việc tổ chức lại hệ thống hợp tác xã mua bán thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 139/QĐ-UB Về việc phân công tổ chức thực hiện Quyết định 752/QĐ-UB ngày 21 tháng 12 năm 1991. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 06/CT-UB Về việc giải quyết tồn tại ở các trạm xăng dầu đại lý của Công ty xăng dầu nước ngoài trước đây. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 14/CT-UB Về việc xác nhận nợ đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế vay quỹ đảo nợ thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 2252/QĐ-UB Về việc kiện toàn tổ chức cơ quan Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 2441/QĐ-UB Về việc bổ sung bản quy định về xử lý hành chánh đối với các vi phạm trong kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 1990 của Ủy ban nhân dân thành phố. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 353/QĐ-UB Về việc Ban hành quy định tạm thời về việc quản lý hoạt động các Văn phòng Giao dịch Thương mại Quốc tế (BUSINESS CENTER) trên địa bàn TP. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1070/QĐ-UB Về việc ban hành quy định thu nộp và sử dụng kinh phí thẩm tra Luận chứng kinh tế kỹ thuật. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Chỉ thị 41/CT-UB Về việc tiếp tục điều tra, kê khai, phân loại nợ nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1804/QĐ-UB Về việc tổ chức đợt kiểm tra văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 2920/QĐ-UB-KT Về việc ban hành quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (bị hủy bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.