Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 4

ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010

của ủy ban nhân dân quận 4.

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 14/TTr-PTP ngày 27 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 4 được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 4 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 quy định về chức năng của Phòng Tư pháp thành:

"Phòng Tư pháp quận tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; bồi thường nhà nước; theo dõi thi hành pháp luật và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật."

2. Bổ sung Khoản 21, 22 vào Điều 2 về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp như sau:

"21. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính;

22. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UBND Quận 4

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Đạt