Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục quận 8"

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục quận 8”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Trưởng Phòng Giáo dục quận 8, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 8, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành giáo dục quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UBND Quận Tân Phú

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đô Lương