Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 7

____________________

 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL, ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa và của Trưởng Phòng Nội vụ tại tờ trình số         /TTr – NV ngày       tháng       năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận, Thủ trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UBND Quận Gò Vấp

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Trọng Hiếu