Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 7

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

                   

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Căn cứ quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 7;

Theo công văn số 281/BTGPMB ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 7;

     Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại tờ trình số 562/TTr-NV ngày 04 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 7.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

UBND Quận Gò Vấp

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Thị Kim Em