Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp theo Quyết định 41/2008/QĐ-UBND

________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 124 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện – quận – thị xã – thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;
Căn cứ biểu quyết kết luận cuộc họp UBND quận Gò Vấp ngày 26/5/2008;
Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

Điều 3. Biên chế, quỹ lương hành chính của từng cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân quận giao trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận.

Điều 4. Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân, hướng dẫn của Thủ trưởng của Sở - Ngành thành phố liên quan và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét phê duyệt.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/06/2008. Chấm dứt hiệu lực thi hành các quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2005 về việc sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Quyết định số 1296/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 về thành lập Phòng Y tế của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

UBND Quận Gò Vấp

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Văn Non