Sign In

    NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá

 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XV- KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số  77/TTr-UBND ngày 29 tháng 6  năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12 ngày 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 70/BC- KTNS  ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ ngày 01/7/2017

Lý do: Theo quy định của Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015  và quy định tại Điều 81, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 thì từ ngày 01/7/2017 phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá thị trường không so nhà nước định giá

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017./.

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh