Sign In

QUYẾT ĐỊNH

        V/v bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

về mức thu phí đấu giá, phí tham gia  đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_________________                

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

              

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 569/TTr- STC  ngày 09 tháng 8 năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ ngày 01/7/2017.

Lý do: Theo quy định của Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015 và quy định Điều 81, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016: từ ngày 01/7/2017 Phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá thị trường không do nhà nước định giá.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Xuân Phong