Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật

và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành "Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh" để áp dụng thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trong cả nước.

Điều 2. Trên cơ sở Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh này, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc sự quản lý về chuyên môn của Sở và các bệnh viện, phòng khám ngoài công lập; phòng khám, trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh của y tế ngành đóng trên địa bàn; Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện ngành. Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh được phê duyệt cho mỗi cơ sở khám chữa bệnh sẽ là cơ sở để Bảo hiểm y tế thanh toán và chuyển tuyến.

Điều 3. Giao cho Vụ Điều trị làm đầu mối phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế và các Vụ, Cục có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện "Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh".

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của cơ quan Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành, Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY ĐỊNH

 

PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT VÀ DANH MỤC KỸ THUẬT

TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/08/2005

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

1. Cơ sở khám chữa bệnh bao gồm:

a) Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

b) Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; trung tâm Y tế có chức năng khám chữa bệnh; nhà hộ sinh; phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc các sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là sở Y tế), Y tế ngành;

c) Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; Y tế cơ quan, đơn vị, trường học của các ngành;

d) Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập.

2. Quy định Phân tuyến kỹ thuật trong khám chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Phân tuyến kỹ thuật). Phân tuyến kỹ thuật cho 4 tuyến: tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã.

a) Tuyến trung ương:

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng I thuộc Sở Y tế và Y tế Ngành;

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế được Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối của vùng, miền.

b) Tuyến tỉnh:

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế (trừ bệnh viện hạng I và bệnh viện được Bộ Y tế giao thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh tuyến cuối);

- Trung tâm Y tế có chức năng khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế;

- Bệnh viện tuyến huyện hạng II;

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng II của Y tế ngành;

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập.

c) Tuyến huyện:

- Bệnh viện quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố;

- Phòng khám đa khoa khu vực;

- Bệnh viện hạng III và các bệnh viện chưa xếp hạng, trung tâm Y tế có giường bệnh của Y tế ngành;

- Phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập.

d) Tuyến xã:

- Trạm Y tế xã;

- Trạm Y tế của các cơ quan, đơn vị, trường học.

3. Phân tuyến kỹ thuật sẽ được bổ sung, sửa đổi hàng năm cho phù hợp với sự phát triển của chuyên môn, kỹ thuật.

II. DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

1. Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh (sau đây gọi tắt là danh mục kỹ thuật) được sắp xếp theo các chuyên khoa, chuyên ngành; Phân tuyến kỹ thuật theo cấp độ trung bình, trong phạm vi chuyên môn kỹ thuật cho các tuyến từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương (Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh kèm theo Quy định này).

2. Một kỹ thuật có thể do nhiều chuyên khoa, chuyên ngành thực hiện nhưng trong Quy định này được sắp xếp ở một chuyên khoa, chuyên ngành (trừ chuyên ngành nhi).

3. Danh mục kỹ thuật sẽ được sửa đổi, bổ sung hàng năm cho phù hợp với sự phát triển chuyên môn, kỹ thuật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phê duyệt danh mục kỹ thuật sẽ thực hiện như sau:

a) Phê duyệt danh mục kỹ thuật hiện đang được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh:

- Trên cơ sở Phân tuyến kỹ thuật; dựa vào điều kiện thực tế của đơn vị về khả năng chuyên môn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; căn cứ hướng dẫn quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành, thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh thành lập Hội đồng chuyên môn của cơ sở để tư vấn xây dựng danh mục các kỹ thuật hiện đang được triển khai tại đơn vị mình và trình lên cơ quan quản lý cấp trên;

- Trên cơ sở danh mục kỹ thuật của mỗi cơ sở khám chữa bệnh xây dựng, cơ quan quản lý cấp trên ra quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật hiện đang được triển khai thực hiện của từng cơ sở khám chữa bệnh:

+ Sở Y tế đối với các cở sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, xã và bệnh viện, phòng khám ngoài công lập; phòng khám, trung tâm Y tế có chức năng khám chữa bệnh thuộc Y tế ngành trên địa bàn;

+ Bộ Y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương, bệnh viện ngành;

- Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm đối với danh mục kỹ thuật của cơ sở trình lên cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt. Cơ quan quản lý cấp trên sẽ thẩm định bất kỳ đối với danh mục kỹ thuật do cơ sở khám chữa bệnh trình phê duyệt.

b) Phê duyệt các kỹ thuật bổ sung:

Sau khi danh mục kỹ thuật được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt, những kỹ thuật bổ sung để triển khai phải thực hiện như sau:

- Những kỹ thuật của tuyến đã được phân cấp sẽ do thủ trưởng đơn vị ra quyết định bổ sung và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;

- Những kỹ thuật vượt quá phạm vi quy định của tuyến, cơ sở khám chữa bệnh sẽ trình lên cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan quản lý cấp trên thành lập Hội đồng xem xét và ra quyết định phê duyệt;

- Những kỹ thuật cao thuộc tuyến trung ương mà cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện dự kiến triển khai thực hiện thì cơ sở phải báo cáo về Sở Y tế để Sở Y tế đề nghị về Bộ Y tế. Bộ Y tế thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định, phê duyệt.

c) Phê duyệt Danh mục kỹ thuật tại các cơ sở Y tế ngoài công lập:

- Căn cứ phạm vi kỹ thuật đã được phê duyệt khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trình lên Sở Y tế để được xem xét phê duyệt danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại cơ sở;

- Trong quá trình hoạt động sau đó, nếu triển khai các kỹ thuật mới phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hành nghề Y tế tư nhân để được xem xét, phê duyệt tiếp.

2. Để bảo đảm an toàn cho người bệnh, danh mục kỹ thuật mà cơ sở khám chữa bệnh đã được phê duyệt thực hiện, nhưng vì lý do khách quan không thể tiến hành được, thì cơ sở khám chữa bệnh đó được phép chuyển người bệnh lên tuyến cao hơn để điều trị.

3. Vụ trưởng Vụ Điều trị/Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc Phân tuyến kỹ thuật cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc; kiểm tra, giám sát đối với danh mục kỹ thuật bổ sung do thủ trưởng cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc phê duyệt.

4. Cơ quan quản lý cấp trên và thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị Y tế, nhân lực và nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để có khả năng thực hiện tốt các kỹ thuật của đơn vị, bảo đảm thực hiện được danh mục kỹ thuật quy định theo tuyến.

5. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, thẩm định đối với các cơ sở khám chữa bệnh về danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh so với khả năng và điều kiện thực tế của cơ sở đó./.

Bộ Y tế

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Thị Trung Chiến