Sign In

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các

tổ chức  Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn

_______________________

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 06/TB-VPCP ngày 5 tháng 01 năm 2009 và công văn số 8110/VPCP-KTTH ngày 15/11/2011 của Văn phòng Chính phủ về chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội thuộc các tổ chức  Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức  Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn việc Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn, bao gồm: Ban công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Danh mục các xã đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định của  Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nội dung chi được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí

Nội dung chi hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí, bao gồm:

1. Tổ chức họp sinh hoạt định kỳ; họp sơ kết, tổng kết, phát động phong trào.

a. Tiền nước uống, trang trí,

b. Chi văn phòng phẩm, thuê trang thiết bị phục vụ.

c. Chi bồi dưỡng báo cáo viên.

2. Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, bao gồm:

a. Mua sách báo.

b/ In ấn tài liệu.

3. Chi khen thưởng, bao gồm:

a. Chi in giấy chứng nhận khen thưởng, làm khung, thuê viết giấy chứng nhận khen thưởng (nếu có).

b. Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Mức chi

1. Đối với nội dung chi đã có quy định cụ thể về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với những nội dung chi mang tính chất đặc thù chưa có quy định mức chi cụ thể, thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.

Điều 4. Mức hỗ trợ

Để tạo điều kiện cho Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, hỗ trợ các Chi hội theo mức từ 1 – 2 triệu đồng/năm/Chi hội.

Điều 5. Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí.

1. Hàng năm, theo quy trình xây dựng dự toán, Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, căn cứ quy định tại Thông tư này lập dự toán kinh phí hỗ trợ Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn bản ấp và tương đương trực thuộc gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp kinh phí hỗ trợ các Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn bản ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trong dự toán chi ngân sách hàng năm, gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cân đối, giao dự toán ngân sách hàng năm đến các xã đặc biệt khó khăn, bảo đảm mức chi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rút dự toán, thực hiện việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đến các Chi hội và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5  năm 2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Minh