Sign In

 

 

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô

chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

___________________

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ vào Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03/6/2006 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và NĐ số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính  hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ văn bản thỏa thuận số 89/HĐND-TT ngày 24/6/2010 của HĐND tỉnh, về việc thỏa thuận tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 74/TTr-STC ngày 09/6/2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 12% giá trị xe tại thời điểm trước bạ.   

Các nội dung khác: Phạm vi áp dụng, cơ quan thu, đối tượng nộp, chế độ thu nộp, sử dụng và các nội dung khác có liên quan đến lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo các văn bản hiện hành của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh