Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

_______________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chỉnh phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV, ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ Lào Cai, tại Tờ trình số 650/TTr-SNV, ngày 22/9/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 120/2004/QĐ-UB, ngày 22/3/2004 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp Lào Cai; Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vạn